Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Statut Stowarzyszenia Larix

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

„LARIX" IMIENIA HENRYKA RUSZCZYCA

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.      Stowarzyszenie pomocy osobom niepełnosprawnym „Larix” imienia Henryka Ruszczyca, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób działających w obszarze kultury, edukacji, rehabilitacji oraz informacji, na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2.      Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej nazwy o brzmieniu: „Stowarzyszenie „Larix” i posługiwania się pieczęcią zawierającą nazwę skróconą.

 

§ 2.

1.      Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 3.

1.      Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2.      Dla realizacji celów swojej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w Kodeksie pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych krajowych i zagranicznych, których cele i zadania są pokrewne z zadaniami Stowarzyszenia.

 

§ 5.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


 

II. CELE I ZADANIA

§ 6.

Celem stowarzyszenia jest:

1.      działanie na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw, dostępu do informacji, kultury, pomocy prawnej oraz propagowanie postaw obywatelskich;

2.      działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, takie jak:

a)      wspieranie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

b)      propagowanie idei wprowadzania na rynek nowych zawodów, w których mogą pracować osoby niepełnosprawne,

c)      wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie nowych technologii przyjaznych osobom niepełnosprawnym,

d)      wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia, w tym barier w komunikowaniu się i dostępu do dóbr kultury,

e)      edukowanie osób niepełnosprawnych w szeroko rozumianym zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (w tym edukacja zawodowa i prawna),

f)       edukowanie innych grup społecznych i zawodowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

g)      propagowanie idei wymiany doświadczeń dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i umacnianie współpracy w tym zakresie.

 

§ 7.

1.      Cele określone w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

2.      W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, Stowarzyszenie może działać poprzez:

a)      organizowanie konferencji i seminariów dotyczących problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (w tym zatrudnienia w nowych zawodach, przepisów prawnych, rozwiązań technologicznych i innych aspektów),

b)      organizowanie wsparcia dla grup i placówek naukowych prowadzących badania i wprowadzających nowe rozwiązania technologiczne w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

c)      organizowanie wsparcia dla placówek pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

d)      organizowanie akcji promocyjnych i kampanii informacyjnych, popularyzujących wiedzę o obowiązujących prawach osób niepełnosprawnych oraz o najnowszych dostępnych rozwiązaniach technologicznych i technicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

e)      publikowanie wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych,

f)       prowadzenie działalności wydawniczej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form przekazu, w tym: wydawanie gazet, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, pozostała działalność wydawnicza, działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

g)      współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.

3.      W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, Stowarzyszenie może działać poprzez:

a)      organizowanie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych,

b)      organizowanie innych szkoleń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz instruktorów i działaczy organizacji wspierających rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

 

III. CZŁONKOWIE

§ 8.

1.      Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2.      Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którego zarekomenduje dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałe wspieranie finansowe Stowarzyszenia.

4.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład organizacyjny, społeczny lub materialny na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 9.

1.      Członków zwyczajnych i wspierających powołuje Zarząd Stowarzyszenia.

2.      Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

§ 10.

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)      czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2.      Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 11.

 

1.      Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a)      czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      propagowania celów Stowarzyszenia,

d)      terminowego opłacania składek członkowskich.

2.      Członkowie wspierający zobowiązani są do terminowego wpłacania zadeklarowanych wpłat na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3.      Członkowie honorowi zobowiązani są wspierać Stowarzyszenie w granicach swych możliwości.

§ 12.

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)      dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej do Zarządu,

b)      skreślenia z listy członków z powodu:

– zalegania z opłatami składek członkowskich za okres przekraczający 24 miesiące,

– zalegania z wnoszeniem zadeklarowanych opłat przez członka wspierającego za okres przekraczający 24 miesiące,

– rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych,

d)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2.      Decyzję stwierdzającą utratę członkostwa na mocy ust. 1 lit. a, c i d powyżej oraz decyzję o skreśleniu z listy członków na mocy ust. 1 lit. b powyżej, podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia mu stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

IV. STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

A.      Walne Zebranie Stowarzyszenia

B.      Zarząd Stowarzyszenia

C.      Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.


 

§ 14.

1.      Członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2.      W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

A. WALNE ZEBRANIE

§ 15.

1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok zawiadamiając każdego członka, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie może mieć formę pisemną, ustną, być dokonane e-mailem za potwierdzeniem odbioru.

3.      Jeśli zwołane zebranie nie ma wymaganego kworum, o którym mowa w § 18 poniżej, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później jednak niż w ciągu 28 dni od pierwszego terminu.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać:

a)      Zarząd z własnej inicjatywy,

b)      Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)      Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych

d)      Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane najpóźniej w ciągu 28 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 16.

Do zadań Walnego Zebrania należy:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalanie zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d)      udzielanie absolutorium Zarządowi,

e)      zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g)      rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,

i)        podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 17.

1.      W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:

a)      z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

b)      z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

 

§ 18.

1.      Walne Zebranie Stowarzyszenia prawidłowo zwołane, władne jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych. W przypadku zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie – na podstawie § 15 ust. 3 powyżej, Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków zwyczajnych.

2.      Walne Zebranie wybiera spośród uczestniczących w nim członków zwyczajnych Stowarzyszenia Przewodniczącego Walnego Zebrania, który prowadzi obrady oraz przewodniczy Walnemu Zebraniu.

3.      Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

4.      Uchwały w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.

5.      Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie co najmniej połowy obecnych na Walnym Zebraniu członków – głosowanie odbywa się tajnie.

 

B. ZARZĄD

§ 19.

1.       Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.       Zarząd składa się z 2 do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

3.       Do Zarządu mogą być wybrane osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.       Zarząd w ciągu 14 dni od daty wyboru, konstytuuje się wybierając ze swego grona: prezesa, sekretarza i/lub zastępcę prezesa.

5.       Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani na ponowną kadencję.

6.       Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, na zasadach określonych w uchwale Zarządu zatwierdzonej przez Komisję Rewizyjną.

 

§ 20.

1.      Do kompetencji Zarządu należy:

a)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c)      podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia,

d)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

e)      planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g)      przyjmowanie i wykreślanie członków Stowarzyszenia,

h)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

i)        zwoływanie Walnego Zebrania,

j)        powoływanie Pełnomocników dla załatwiania określonych spraw,

k)      powoływanie komisji i zespołów eksperckich dla rozwiązywania problemów merytorycznych, technicznych i organizacyjnych.

 

§ 21.

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

3.      W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

4.      Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 22.

1.      Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

3.      Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni po wyborze konstytuuje się wybierając przewodniczącego, sekretarza i/lub zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybrani do Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.

5.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

6.      Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonych kontroli sporządza się protokół. Podejmowane zalecenia pokontrolne wymagają podjęcia uchwały przez Komisję Rewizyjną.

7.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym i są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23.

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2.      Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 24.

1.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych w tym zakresie,

b)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

V. FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 25.

1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)      składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

b)      dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,

c)      dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

2.      Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.

3.      Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26.

Majątkiem i funduszami stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 27.

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia, wymagają dla swej ważności podpisu 2 członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i pełnomocnika umocowanego przez Zarząd.

§ 28.

W razie likwidacji Stowarzyszenia, jego majątek może być przekazany wyłącznie na sprawy związane z opieką lub rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 15.09.2021 r.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca